Asian Brown Tortoise, Manouria emys

by Sean McKeown Curator of Reptiles, Fresno Zoo